More strikes on Gaza

YouTube – More strikes on Gaza (03.01.2009).

Advertisements